Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


MyristicacetB.]          FLORA INIUCA.                  153
centibns demon* glabratis. Pedunculi brevissimi, pleruraque vix utti; pedicelli nn-
merosi, £-1 poll, longi, tomentosi, basi bractea ovata parva et medio bracteok squa-
mffiformi muuita. Flores e viridescente albi, odorati. Sepafa basi coalita, extus
pubescentia. Petcda, utrinque fulvo-tomeutosa, subtrapezoidea, f poll, longa, basi
saecata. Ovaria IQi stylo oblongo Carpella 4-8, baccata, ovoidea vcl subglo-
bosa, tomentosa, sesquipollicaria, pedicelio pollicari. Semina 4-8, biserialia.
2. A. lutea (ELf. et T.); foliis ovali-oblongis,pediceilis abhreviatis,
carpellis Isevibus breve pedicellatis.—Uvaria lutea, Roxb.! Cor. ii. t. 36,
IL Ind. ii. €66 (non JPall. nee W. et A.) A. Rnsseiii, Wall. Cat. 6464!
HAB. Inn^ntibus Orissa, Eoa&urg&J Autsellf Silhet, Wall.! Ava,
WaU.!—(v. *.)
Arbor excelsa. EamuH foliosi, glabri, cortice grisco rugdoso. Gemma fnlvo-
tomentosae. Folia basi rotandata, obtuse acuminata, coriacea, utriaque glabra, supra
nitida, subtus paliida et (in sicco) reticulato-venulosa, junibra subtus secua costam*
puberula,, S1-^ poll, longa, li-2| lata, petiolo vix i-poll. Flores in fascicules oppo-
sitifolios multitioros sessiles vel brevissime peduneulatos congesti. Pedlcelli abbre-
viati» fulvo-tomentosi. Sepala rotandata, decidua. Petala vix J-pollicaria, ovata,
exteriora paulio majora. Stamina prioris. Ooaria, circa 10, strigoso-pilosa, in conum
conniventia, stylo ovali. Torus fnictus dilatatus, globosus, cicatricibus maguis i*otuii-
datis uniserialibus lateralibus notatus. Carpella 4-6, late ovalia, utrinque obtusa,
brevissime pedicellata, 1—Ii poll, longa, laevia, fulvo-puberula, pnlposa, mature, l&te
flava. Semina 8^-6.
^. A. Zeytonica (H.f. et T.); foliis lanceolatis vel elliptico-lan-
ceolatis, floribus ia fasciculis paucifloris congestis, carpellis. verrucosis
pedicellatis.—Uvpria lutea a, JP. et A. Prod. i. 8 (excL *yn.); Wight,
Oat. 28 ! Guatteria acutifiora, Wall. Oat. 6438 B!
HAB. In Zeylaniae montosis, alt. 2-3000 ped., Walker! Gardner!
T/iwaites! et in montibus Travaacor ad Courtalam3 Wig At!—(v. s.)
Arbor ramosissima, foliosa. IRamuli graciles, virgati, cortice cinereo glabro rugu-
loso, juniores puberuli; geinmce fusco-scricesc. Folia basi acuta, saepius longissime
acuminata, apice plerumque obtusa, 2^-4 poll louga, f~li lata, pet. gracili i-poll.,
coriacea, utrinque giabra, supra nitida, petiolo et costa subtus jmbescentibos, demum
glabraiis, Bervis iuconspicuis parallelis, veiialis crebre reticulatis. Pedunculi extra-
alares, interdum oppositifolii, vix £-pollicaresa tomentosi. Pedicelli 1-3, semipolli- •
cares, pubescentes, basi bractea ovata miuuta suffulti, ceeterum nudi. Petata f-poll.,
extus puberula. Ovaria 5, stylo deprcsso. Torus fmctus magnus, globosus. Car-
pella subglobosa, toro lateraliter inserta, 1| poll, diarn.* pedicelio crasso ^—|-poll.
oblique inserta,.irregulariter tuberculata, fulvo-tomentosa (pulposa?). Semina 4-6,
uniaerialia, plaio-oomprcssa, septis cellolosis separata, rotuudata, laviuscula, cinerea,
iiilo oblougo conspicuo.                                 ,
YL MTEISTICA.CEJB.
Flores dioicL Sepala 2-4 (plerumqne 3), hypogyna, basi et ssepe
alte coalita, coriacea, sestivatione valvata. Petala nidla. Stamina 3-
18, monadelpha; antberis ovalibus vel liuearibus, extrorse bilocukribus,
iongftadinaliter dehiscentibas, columnse varie adnatis. Ovariuvi ple-
rumque solitarium (rarisshne 2 discreta), liberum, centralea subglobosum,
ovulo 1 erecto anatropo; stigmate subsessili, lobato vel depresso-capi-
tato. J^-wc^bivalvis, inouospermus. Semen erectum, arillo involutum.
X